CTR en Google AdWords

¿Què es el CTR a AdWords?

admin

El CTR (Click Through Rate) és la proporció de clics que els usuaris fan a un anunci d’internet sobre el total de cops que apareix. És un indicador per mesurar l’eficàcia dels teus anuncis. Un CTR baix acostuma a indicar un baix interès pels teus anuncis, i pot ser problemàtic a curt termini perquè fa baixar els components de qualitat de l’anunci.

Tammateix, un CTR alt no és necessàriament sinònim d’èxit a la teva campanya. Pots tenir un CTR alt i estar malbaratant els diners que estiguis invertint a cada clic. Per exemple, un elevat percentatge de clics al teu anunci i un nombre baix de conversions (accions que esperes que faci l’usuari gràcies al teu anunci) pot significar que estiguis pagant per atraure usuaris no adequats (perquè no has fet una segmentació adient per idioma, per lloc, per dispositiu, etc.) o que el text del teu anunci és irrellevant o inadequat al que ofereixes.

Una mala landing page o com perdre diners en clics

Una de les causes més habituals de tenir taxes baixes de conversió malgrat assolir un alt CTR és que, fins i tot podent ésser els anuncis bons i les paraules clau adequades per arribar a ells, la pàgina a la qual adrecen no faciliti la conversió. Cal pensar que més de la meitat d’una bona campanya és una bona pàgina web i, sobre tot, una bona landing page, especialment dedicada a un sol producte per guiar directament l’usuari cap a la conversió.

¿Quin és el CTR desitjable a AdWords?

Segons Google, la taxa mitjana de clics d’AdWords és del 2%. Per tant, més del 2% pot ser considerat un CTR per sobre de la mitjana. Ara bé, no és el mateix un producte amb molta competència que un amb poca, o un producte de preus molt diferents o d’indústries molt diferents. . Per això, la millor manera de saber si el teu CTR és més elevat o menys que la mitjana és mirar els referents a cada indústria. Això també serveix per a la taxa de conversió, és a dir, la mitjana d’usuaris que fan aquella acció que desitges que facin a la teva pàgina sobre el total d’usuaris que la visiten (impressions).

Entendre quin és el CTR mitjà per als teus anuncis és crucial per rendibilitzar una campanya reduint al màxim els diners malbaratats. Reconèixer quines paraules clau, anuncis i campanyes porten a un nombre determinat de conversiones i de vendes permet, a més de generar més beneficis, fer projeccions a mig i llarg termini sobre els diners que has d’invertir en campanyes de màrketing de pagament online per assolir una quantitat determinada de clients.

Com rendibilitzar al màxim el teu CTR

La opció que acostuma a ser més rendible per a una persona que no sigui experta en publicitat online és posar la seva campanya d’AdWords en mans d’un especialista. Aquest podrà fer un diagnòstic de la situació, un estudi de mercat que inclogui una anàlisi de punts forts i febles i de la competència, cercar les paraules clau adequades, dissenyar anuncis de qualitat i monitoritzar el rendiment de la campanya. Així s’assegura un CTR adequat, prou elevat per a garantir la conversió però prou baix com per no malgastar diners en clics.